Oplossingen

Project Server Online

Trekken we de indersteuning van een project lifecycle door in de gehanteerde tools, dan betekent dit dat een goede project management tool alle stappen in het proces moet ondersteunen. Concreet betekent dit dat voor alle stappen de nodige functionaliteiten aanwezig moeten zijn.

Demand Management
Een organisatie wil alle project-ideeën bijeenbrengen, hier een eerste kosten-baten analyse op loslaten om vervolgens te kijken in welke mate zij bijdragen aan de objectieven die door de directie werden vooropgesteld.
Portfolio Analyse en Selectie
Na een analyse van de verschillende ideeën moet dan een objectieve keuze gemaakt worden, rekening houdend met de resources en budgetten die beschikbaar zijn.
Project Planning
Resource Planning
Financial Management
Dankzij een goede planningstool kunnen de nodige activiteiten ingepland worden. Resources worden aan taken toegewezen waardoor men weet hoeveel ieders werklast is en de kosten van zowel resources als materialen in de tijd geplaatst en opgevolgd kunnen worden.
Issues & Risk Management
Time reporting
Team Collaboration
Een project management tool moet naast planning ook een platform bieden waarop zowel de project managers als alle andere deelnemers aan het project hun informatie kunnen plaatsen: documenten, lijsten met veranderingsaanvragen, problemen en risico’s, voortgangsrapportering en feedback over status van de uit te voeren taken.
Rapportering
De informatie die door de verschillende project managers en hun teams wordt verzameld, moet op een centrale plaats worden bewaard, zodat deze kan samengebracht worden in overzichtelijke rapporten. Elke aanpassing in de timing of kost moet onmiddellijk zichtbaar zijn. Daarenboven moet het voor niet-informatici mogelijk zijn zelf op elk moment deze rapporten te raadplegen.
Program Management
Tenslotte moet een project management tool ook in staat zijn de informatie van alle projecten binnen een programma te consolideren en hierop te rapporteren.
Back to top